🧑🏼‍⚖️concept Aanpassing Wet Wapens & Munitie!✍🏼

Ringen rond de roos

Het eindrapport van de commissie Wet Wapens en Munitie(WWM) is uit, een pakket bestaande uit 132 pagina’s.

De NABV kwam al met een sneak-preview naar buiten, maar wat staat er daadwerkelijk in?

Omdat het om 132 pagina’s gaat is het niet ik 1 A4’tje samen te vatten en dan nog duidelijk te houden of niks te vergeten. Daarom is het aan te raden om dit te lezen wanneer je er de tijd voor hebt. Of onderaan de opsomming te lezen.

De afgelopen 10 maanden hebben de vijftien leden van de commissie – ondersteund door de secretaris – hard gewerkt aan dit rapport. Door een nauwkeurige probleeminventarisatie op te stellen, door vervolgens adviezen te formuleren, door deze samen te brengen in dit rapport.

Dit rapport is opgesteld omdat de WWM een rommeltje is. Er zit wijziging op wijziging in wat voor veel onduidelijkheden zorgt bij zowel overheidsinstanties als burgers. In het vuurwapen gedeelte werden er “reparaties” uitgevoerd omdat de gemaakte regels in strijd waren met andere weten zoals Europese wetgeving. Voor ons airsofters werd airsoft er ook even tussen geparkeerd met de bijbehorend regelgeving.

In dit rapport wordt er een advies in 8 punten aangegeven, hieronder die betrekking hebben op onze airsoft sport:

 1. Veiligheid in ringen

Betrek meer dan voorheen de partners in de wereld van de (legale) Wet wapens en munitie (hierna: Wwm) bij het creëren van veiligheid. Neem als overheid meer de regie, en leg de uitvoering en verantwoordelijkheid neer bij erkende en gecertificeerde organisaties. Geef die een meldplicht en houd daar als overheid stevig toezicht op.

 1. Verplicht lidmaatschap van een bij een erkende koepel aangesloten vereniging. De commissie Wwm adviseert een strakke organisatie van het Wwm-veld: alleen schieten, verzamelen, handelen, airsoftsport beoefenen in het kader van een verplicht lidmaatschap van een vereniging of organisatie die is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende landelijke koepel.
 2. Nieuwe opzet van de Wwm

In de nieuwe Wwm moet voor iedere gebruikersgroep het redelijk belang, de specifieke eisen en eventuele inperkingen op het vlak van grondrechten en privacy specifiek beschreven worden. Werk dat uit in één heldere nieuwe Regeling wapens en munitie, met per gebruikersgroep een afzonderlijke paragraaf. Beperk de werking van de Circulaire wapens en munitie tot instructie van de minister aan de uitvoering.

 1. Nieuwe definities.
  Het einde van de ‘sprekende gelijkenis’ Schrap het begrip sprekende gelijkenis volledig uit de wet, definieer (vuur)wapens specifiek en creëer daarmee duidelijkheid voor burgers, handhavers en rechters. Beperk het aantal categorieën waarin wapens worden ingedeeld tot drie, en zoek meer aansluiting bij Europese indelingen en begrippen.
 2. Eén wapenvergunning
  Schrap de begrippen verlof, akte, consent en ontheffing, en spreek over een wapenvergunning. Geef die uit in een vorm van een creditcard en vermeld op de achterkant waartoe iemand gerechtigd is, net zoals bij een rijbewijs.
 3. Verleng de geldigheidsduur van verloven en aktes tot 5 jaar
 4. Stop definitief met de e-screener
 5. Bestrijd 3D-printen: stel voorbereidingshandelingen strafbaar

Airsoft sport

Als we kijken naar de airsoftsport is te zien dat ze naar een nieuwe WWM willen met 3 pilaren in plaats van 5. Airsoft valt in de huidige wetgeving onder de WWM, Regeling Wapens en Munitie(RWM) en Circulaire Wapens en Munitie(CWM). Wat we zien bij het plan voor de nieuwe WWM is dat dit de 3 nieuwe pilaren worden:

Daarbij komen ook de huidige 5 categorieën te vervallen, en is het plan voor 3 categorieën welke; A, B, en C zullen heten.

“Definitie

Het afscheid nemen van het begrip ‘sprekende gelijkenis’ heeft met name voor de definiëring van airsoftwapens grote consequenties. Om toch een basis te creëren van een vorm van regulering, heeft de commissie een oplossing gevonden in een vrij technische beschrijving van een airsoftwapen, die als volgt luidt: lucht-, gas-, veerdruk- of electro-pneumatisch wapen, dat ontworpen en bedoeld is om uitsluitend bolvormige, niet-metalen projectielen met een kaliber niet groter dan 8 millimeter en een mondingsenergie van meer dan 0,5 joule maar niet meer dan 3,5 joule te verschieten.”

Hierop zou het dus ook mogelijk zijn om airsoft apparaten van een ander kaliber dan 6mm te mogen bezitten. Ik heb het hierbij over bezitten omdat in een verder stuk ik het heb over deelname aan events en welke beperkingen daar aan kunnen zitten. Op dit moment is het bezit van airsoft apparaten met ander kaliber dan 6mm ook al toegestaan. Alleen online wordt de B in de afkorting als “Belangen” ook wel eens voor “Beperkingen” gezet.  Dit omdat vanuit de vereniging men alleen 6mm mag schieten maar in de wet geen beperking staat van welk type kaliber voor airsoft. In de huidige wetgeving staat net zoals in het voorstel een maximaal aantal Joule dat geschoten mag worden.

 

Het stukje Definitie gaan verder met de volgende tekst: “Het gaat dus niet (meer) om het uiterlijk, als wel om de technische werking en specificaties die een voorwerp tot airsoftwapen definiëren. Voor de duidelijkheid: ook de sterkere gelblasters vallen hieronder. Gelet op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen denkt de commissie dat dat verstandig is.”

Categorisering

 De commissie stelt voor om airsoftwapens te plaatsen in categorie C (verboden voor minderjarigen + draagverbod). De geringe letselpotentie maakt van een airsoftapparaat een wapen dat qua categorisering zich het best laat vergelijken met de luchtdrukwapens, die eveneens in categorie C zijn ingedeeld. Tevens lijkt deze categorisering meer aan te sluiten bij de wijze waarop in ons omringende landen naar airsoftapparaten wordt gekeken. De commissie ziet geen redenen om het bezit van een airsoftapparaat in de privésfeer te blijven verbieden, los van het feit dat dit (bijna) niet te handhaven is.”

“Categorie C.6.b.:
i. Signaal-, licht-, sein-, alarm-, lucht-, gas-, veerdruk en airsoftwapens, blanke wapens, pijlen, pijlpunten en enkelschots zware wapens
ii. Vuurwapens die bestemd zijn om te worden geladen met andere patronen dan randvuurpatronen in het kaliber .22 of centraalvuurpatronen;
iii. Vuurwapens die bestemd zijn om als voortdrijvende lading uitsluitend gebruik te maken van zwart kruit of ontstekingssas, met uitzondering van vuurwapens die ingericht zijn voor het verschieten van randvuurpatronen in het kaliber .22 met een patroonlengte van meer dan 18 mm;
iv. Onderdelen zoals vermeld bij de punten 1 en 2 van de definitie van ‘onderdelen en hulpstukken’, die deel zijn van, bestemd zijn voor of behoren bij de wapens vermeld bij de punten i, ii en iii.”

Het voorstel is dus zoals de NABV al aangaf om airsoft vanaf 18 jaar vrij te stellen wanneer het airsoft apparaat harder schiet dan 0,8Joule en max. 3,5Joule. Hierbij komt wel een draag verbod. Dit houd in dat men er niet openbaar mee mag lopen maar wel vervoeren in afgesloten verpakking (bijvoorbeeld een koffer of tas). Verkoop zal dan alleen door erkenningshouders mogen gebeuren welke een registratieplicht hebben. Iets wat bij onze sport onlogisch is omdat er veel airsoft apparaten van over de grens gekocht worden.

Er staat ook bij vermeld dat de NABV dit standpunt niet deelt en dat de NABV bepleit dat airsoftapparaten verboden blijven op de huidige voet, dus ook in de privésfeer.

Verplicht lidmaatschap:

Voor de vuurwapenschutters maar eigenlijk ook voor de airsofters is het zo dat men verplicht lid is van een vereniging. Voor de vuurwapenschutters is het verplichte lidmaatschap er al sinds 2013 af nadat de Raad van State hierover een uitspraak deed. Voor de airsoft sport was er een airsofter uit Drenthe die hier mee bezig was. Door te weinig hulp is dit alleen gestrand.

Het voorstel van de commissie is om juridisch te kijken hoe er een goede grondslag in de wet gesteld kan worden zodat voor zowel vuurwapenschutters als ook airsofters gesteld kan worden dat ze verplicht lid moeten zijn van een door de minister erkende vereniging.

“We merken daarbij wel op dat het de minister vrij moet staan om meer dan één koepel of vereniging te erkennen die zich met een specifieke doelgroep bezighoudt, zolang zo’n koepel of vereniging zich inhoudelijk en kwalitatief maar houdt aan de gestelde eisen. Anders zou er een te grote inperking van het verenigingsrecht ontstaan.”

Dit betekend dus dat er dan meer verenigingen kunnen ontstaan waar airsofters lid bij moeten zijn. Airsofters kunnen dan kiezen welke vereniging zei vinden welke het beste bij hen past. Hierbij is het de bedoeling dat er een overkoepelende branche- of belangenorganisatie komt welke erkend is door de overheid. Een vereniging hoeft dan niet meer erkend te zijn maar de vereniging moet wel lid zijn van de overkoepelende branche- of belangenorganisatie. Dit is nu te zien dat men lid is van een schietvereniging en die schietvereniging is lid van de KNSA.

 

Lidmaatschap bij meer dan 1 persoon

“Daarnaast adviseert de commissie om in groepsverband (meer dan 1 persoon) uit te oefenen activiteiten met airsoftapparaten alleen toe te staan in het kader van een lidmaatschap van een door de minister erkende organisatie (thans de NABV)”

Dit zodat men op straat niet zomaar plots groepjes airsoftende spelers tegen zou kunnen komen. Ook met de angst voor terroristische organisaties als ook mede Extremistische groeperingen die mogelijk trainen met airsoft apparaten maakt dat ze het verplicht willen maken om lid te zijn. Zo denken ze dat in te kunnen perken.

Ook wil de commissie dat beginners in voldoende mate worden opgeleid alvorens de airsoftsport te kunnen beoefenen. Dit zou dan plaats kunnen vinden in combinatie met het verplichte lidmaatschap.

“Om een structuur in te kunnen richten die het mogelijk maakt om nieuwe leden te toetsen op geschiktheid, kennis of vaardigheden waarover zij moeten beschikken voordat zij worden toegelaten als volwaardig lid, is het noodzakelijk om de Wwm aan te passen zodat de vrijstelling enkel van toepassing is op volwaardige leden.”

De NABV wil ook dat personen die niet actief in de sport zijn ook lid kunnen zijn van een vereniging. Het gaat dan om bijvoorbeeld medewerkers van sportaanbieders, toezichthouders of andere officials.

Ook stelt de NABV voor om minderjarige spelers de sport te kunnen alten beoefenen, zei mogen dan geen airsoft apparaat bezitten, maar in verenigingsverband op aangewezen locaties onder begeleiding van gekwalificeerde instructeurs en/of wedstrijd officials de sport beoefenen.

 

Recreatief gebruik

De commissie ziet geen reden om anders met het recreatief gebruik van airsoft apparaten anders om te gaan dan op verenigingsverband. Ze zien dit net als het kleiduivenschieten. Erkenningshouders is het toegestaan om airsoft apparaten recreatief beschikbaar te stellen. Dit wordt dan wel onder strike regels gesteld.

De NABV ziet liever dat deze partijen bij hun aangesloten blijven.

 

3D printen

In het stuk wordt er over het printen van 3D vuurwapens gesproken. Met de huidige techniek waarbij er ook in de airsoft sport onderdelen geprint worden is dit een belangrijk punt om mee te nemen.

In het advies wordt alleen gesproken over essentiële onderdelen van een vuurwapen. Dit betekend dus dat hierover geen wijzigingen zullen plaatsvinden.

 

Zwaardere straffen

Er werd gesteld dat het illegaal bezitten of het onjuist gebruiken van airsoft apparaten zoals openbaar mee rond lopen, zwaarder gestraft zou worden. Dit is in het hele rapport niet terug te vinden. Er wordt aangegeven dat het wetboek strafvordering wat dingen moeten veranderen. Maar dit is niet van toepassing op het illegaal voor handen hebben van wapens of het illegaal gebruik van wapens zoals aangegeven bijvoorbeeld openbaar dragen.

 

 Wat vind de NABV?

Als je het document bekijkt: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/20/tk-bijlage-eindrapport-commissie-wet-wapens-en-munitie-ringen-rond-de-roos

Zie je op pagina 126 alles opgesomd staat waarom de NABV tegen het advies van de Commissie WWM is. Dit is een best wel groot stuk tekst en kan daarom voor wie het wil zelf opgezocht worden en gelezen worden.

 

Het vervolg

De commissie zal in het voorjaar van 2023 de kamer informeren over de plan van aanpak voor het vervolgproces. Dus een nieuwe Wet Wapens en Munitie zal daarna pas gemaakt kunnen worden. Ikzelf vermoed pas in het begin van 2024.

 

Samenvatting:

 • Vanaf 18 jaar vrij te bezitten van 0,5 joule tot maximaal 3,5 joule met een maximale diameter van 8 mm aan te verschieten projectielen/bb’s (Cat C6b i.p.v. nu Cat 1);
 • Onderzoeken juridisch kader om verplicht lidmaatschap van erkende vereniging in de wet vast te stellen, en meerdere erkende airsoft verenigingen;
 • Alleen bij beoefenen van de sport met meer dan 1 persoon verplicht lidmaatschap door minister erkende organisatie;
 • Opleiding voor beginners;
 • Minderjarige spelers “binnen de muren van de vereniging” toestaan;
 • Geen wijziging in strafmaat bij overtreden wet.