⚠️Algemene voorwaarden & Disclaimer

1.0. Visie.

Airsoft-markt.nl bied een compleet Nederlands platform t.b.v. van de Nederlandse Airsoft sport/community. Op alle aan Airsoft-markt.nl gerelateerde pagina’s zullen er nimmer vuurwapens gepromoot/geadverteerd of in welke hoedanigheid dan ook aanbod komen en/of worden toegestaan. Ook onklaar gemaakte vuurwapens of niet Airsoft gerelateerde apparaten vallen onder het bovengenoemde. De enige uitzondering hierop is het niet commercieel benoemen van een vuurwapen indien deze als voorbeeld aanbod komt. Ondanks dat ons platform onder andere de mogelijkheid faciliteert om tweedehands Gear en airsoftreplica’s/airsoftapparaten middels een advertentie ter verkoop aan te bieden, is Airsoft-markt.nl niet direct betrokken bij daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Airsoft-markt.nl kan dan ook nooit aansprakelijk worden gehouden voor eventuele illegale verhandeling of overdracht van producten. Er zullen louter advertenties of verwijzingen van nieuwe airsoftreplica’s/airsoftapparaten van erkenning’s houders worden geplaatst.

 

1.0.1. Het is te allen tijde verboden voor derden inhoud of anderszins inhoudelijke content van Airsoft-markt.nl te kopiëren, te reproduceren of het over nemen van delen of het in  geheel inhoud of het concept te kopiëren, zonder nadrukkelijke toestemming van  Airsoft-markt.nl. Anders dan te gebruiken voor doeleinden dan waar deze in eerste instantie voor bedoeld is. Airsoft-markt.nl zal bij een dergelijke constatering hier mogelijk consequenties aan verbinden. Dit met als doel de partij in kwestie te sommeren als tevens verantwoordelijk te houden voor het direct te verwijderen van gelijke content. Tevens sluit Airsoft-markt.nl het nemen van juridische stappen c.q. andere middelen aan te wenden/te ondernemen.

1.1. Aanmelden als lid en aansprakelijkheid.

Airsoft-markt.nl voert bij het aanmelden als lid een controle uit op het NABV lidmaatschapsnummer. Tevens gebeurd dit opnieuw bij het proces t.b.v. het plaatsen van een advertentie. Er worden dus een tweetal controles uitgevoerd op het NABV lidmaatschapsnummer. Indien blijkt dat er na de toetsing een inactieve status wordt vastgesteld zal de aanvraag tot lidmaatschap of het aanmeldproces t.b.v. een advertentie van een airsoftapparaat te allen tijde worden afgewezen.

-Hij/zij die gebruik maakt van de faciliteit om airsoftreplica’s/airsoftapparaten ter verkoop aan te bieden dient zich als Lid aan te melden, via de tool-bar button Lid worden. Hierbij is de persoon verplicht het NABV lidmaatschapsnummer in te voeren. Na controle zal de aanmelding worden goed gekeurd, indien er onverhoopt geen actief lidmaatschap uit de controle naar voren komt zal de aanmelding dan ook worden afgewezen. Een ieder kan wel gebruik maken van alle faciliteiten van ons platform met uitzondering

1.1.1.Er zal echter er geen mogelijk zijn tot het aanbieden van een airsoftreplica/airsoftapparaat indien er geen lidmaatschap is van ons platform.

1.1.2. Bij het aanmelden van een advertentie welke als doel heeft een tweedehands airsoftreplica/airsoftapparaat ter verkoop aan te bieden. Zal er wederom een tweede NABV lidmaatschap check worden uitgevoerd. Airsoft-markt.nl kan dan ook nooit aansprakelijk worden gehouden voor eventuele valsheid in geschriften en/of de daadwerkelijke verkoop van een geadverteerd product/apparaat. Dit is ook van toepassing op alle producten welke zijn vast gelegd in de wet wapens en munitie of dat wat volgens de richtlijnen van De NABV verboden is. Zie https://www.nabv.nl/over-airsoft/wetgeving.

INDIEN HET VERMOEDEN BESTAAD DAT ER VALSHEID IN GESCHRIFTEN WORD GEPLEEGD KAN HIER VAN MELDING WORDEN GEMAAKT BIJ DE POLITIE. VALSHEID IN GESCHRIFTEN IS EEN STRAFBAARFEIT!

 

1.2. Airsoft-markt.nl zal te allen tijde de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

Airsoft-markt.nl vraagt echter op twee momenten om een NABV lidmaatschaps-nummer dit is louter bedoeld om te kunnen verifiëren of dat de persoon in kwestie beschikt over een geldige NABV lidmaatschap. Wij zullen dan ook geen kopie van een ID bewijs of NABV pas op vragen. Na de aanmelding en verificatie zal in de regel bij een actief NABV lidmaatschap het NABV nummer niet langer dan nodig worden bewaard*.

 

1.3 Echter behoud Airsoft-markt.nl te allen tijde het recht om bij zowel een positieve of negatieve uitkomst van de verificatie de gegevens maximaal 12 maanden te behouden.

 

2.0. Aanbieden tweedehands producten en Airsoft-replica’s/Airsoftapparaten en aansprakelijkheid.

De veiligheid, kwaliteit en legaliteit van geadverteerde objecten, en de juistheid van de aanbiedingen. Worden alleen gecontroleerd bij de aanmelding van een advertentie door middel van een verificatie a.d.h.v. het opgegeven NABV Lidmaatschapsnummer. Airsoft-markt.nl kan dan ook op geen enkele manier juridisch of in welke andere hoedanigheid dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor het verhandelen van objecten tussen derden.

 

2.1. Het verkopen en de bevoegdheid van de verkoper en koper vallen buiten de verantwoordelijkheid van Airsoft-markt.nl. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

2.1.2. Valsheid in geschriften zoals het invullen van een ander NABV lidmaatschapsnummer dan van de persoon zelf is bij de wet een strafbaar feit.

2.1.3.Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

 

2.2. Airsoft-markt.nl faciliteert een mogelijkheid voor adverteerders en kopers om tot elkaar te komen. Airsoft-markt.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site/platform of de aan Airsoft-markt.nl gelieerde sociale-media kanalen.

2.3. Indien er onverhoopt een geschil ontstaat tussen gebruikers, dienen zij zelf onderling tot een schikking/oplossing te komen. Airsoft-markt.nl onttrekt zich middels deze clausule van elke aansprakelijkheid, vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, welke verband houden met dergelijke geschillen.

 

3.0. Biedingen en overeenstemmingen.

Airsoft-markt.nl bied een algeheel platform waarbij verscheidende diensten worden aangeboden. Het onderdeel aangaande de onderlinge verhandeling van producten/diensten is een faciliteit welke door Airsoft-markt.nl wordt aangeboden. Airsoft-markt.nl is geen marktplaats maar bied de mogelijkheid tot het aanbieden en het bieden van of op producten van particuliere. In beginsel is een bod op een dienst/product niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop.

 

3.1. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie uitdrukkelijk andere regels hanteert.

 

3.2. Een advertentie kent geen maximale plaatsingstermijn. De advertentie en tevens de biedingen kunnen echter wel te allen tijde worden verwijderd wanneer de adverteerder dit schriftelijk kenbaar maakt aan Airsoft-markt.nl door middel van een e-mail te sturen naar info @ airsoft-markt.nl, tevens behoud Airsoft-markt.nl te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden een advertentie en/of de biedingen daarop te verwijderen.

 

4.0. Verwijzingen naar advertenties, websites of diensten van derden.

De site en de daaraan gelieerde sociale-media kanalen kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Airsoft-markt.nl advertentie. Airsoft-markt.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op websites of pagina’s anders dan die van Airsoft-markt.nl valt u onder de (privacy)regels van de betreffende site of pagina.

 

5.0. Gebruik van (inhoud van) de website of social-media pagina’s van Airsoft-markt.nl.

Het is u niet toegestaan de website van Airsoft-markt.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze te verveelvoudigen van de (inhoud van) de website en/of het ter beschikking stellen aan derden, anders dan conform het doel van de website. Tevens is het u onder meer niet toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Airsoft-markt.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken conform de Databankenwet.

 

6.0. Regels voor het plaatsen van een advertentie particulieren.

-U dient in de advertentietitel en de advertentietekst van een product dat u aanbiedt. Louter een beschrijving van het aangeboden product te gebruiken. Verwijzingen naar een website van derden zijn niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om in de advertentie naar een online of fysieke locatie te verwijzen. Met uitzondering van uw woonplaats.
– De advertentie dient alleen in het Nederlands te worden aangeboden.
– Als adverteerder bent u zelf verantwoordelijk voor de onderhandelingen met en de overdracht van een airsoftreplica/airsoftapparaat aan een persoon welke in het bezit is van een actief NABV lidmaatschap. Dit is kunt u controleren door in de menu balk op de tab lid worden te klikken en daar de optie “voer nu NABV check uit” te klikken of naar http://www.mijnnabv.nl/portal/controle te gaan. Verkoop van Airsoftreplica’s/airsoftapparaten aan niet NABV leden binnen Nederland is bij de wet verboden. U begaat hiermee een strafbaar feit. Airsoft-markt.nl kan onder geen beding juridisch of strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden voor de illegale verhandeling van een airsoftreplica/airsoftapparaat en/of voor opzettelijke handelingen met als doel een illegale verhandeling te bewerkstelligen.
– Het is u ook niet toegestaan om voor commerciële doeleinden meerdere Airsoftreplica’s/airsoftapparaten aan te bieden. Airsoft-markt.nl monitort elke advertentie bij vermoedens van, behoudt Airsoft-markt.nl het recht om zonder opgaaf van reden de advertentie(s) te weigeren/verwijderen.
– Vul het advertentie formulier volledig en naar waarheid in. En beschrijf de juiste klasse in het aanmeld formulier.
– Vermeld ook of dat het product in de originele (fabriek’s) staat verkeerd of dat deze al dan niet is geüpgrade of gedowngrade. (vermeld tevens de gemiddelde Joule waarde indien bekend).
– Het dubbel plaatsen van een advertentie is niet toegestaan. Bij het dubbel aanbieden zal de advertentie worden afgewezen.
– Heeft u uw artikel verkocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken middels een e-mail naar info @ airsoft-markt.nl
– Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url. Uw alias of eigen naam dient u te vermelden voor het product.
-Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

 

6.1. Intellectuele eigendomsrechten.

– Alleen de merk namen of de naam van de fabrikant van het product mag benoemd worden.
-Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
-Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
– Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
-Adverteerders dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze middels een advertentie aan te bieden. Indien er twijfels zijn aangaande de authenticiteit van een object ligt de volledige verantwoording bij de adverteerder.

 

6.1.2. Misleidende teksten

-De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
-Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het geadverteerde product waarmee u adverteert.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de Airsoft-markt.nl beleidsregels zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 • Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
 • die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 • waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.
 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
 • advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • advertenties met een website vermelding,
 • advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op intellectuele eigendoms-rechten van derden,
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van Airsoft-markt.nl,
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de algemene voorwaarde handelen.
 • Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Airsoft-markt.nl bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).
 • Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info @ airsoft-markt.nl.

6.1.3. Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de algemene voorwaarde van Airsoft-markt.nl

Airsoft-markt.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Airsoft-markt.nl in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden of de beleidsregels van Airsoft-markt.nl onverminderd het recht van Airsoft-markt.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Airsoft-markt.nl kan onder meer één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van een eventueel eerder vastgesteld of reeds betaalde bedrag. Dit geldt tevens voor advertentie(s) van sponsoren of partners. Zie 8.0.0. Partnerschappen en sponsoren
 • verwijdering van beoordeling(en),
 • Het opschorten of verwijdering van het een leden account,
 • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen reacties op of van het reageren op advertenties al dan niet vanaf locaties buiten Nederland),
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), Zie 9.0.0.

7.0.Sponsoren of Partnerovereenkomsten met Airsoft-markt.nl

Airsoft-markt.nl bied de mogelijkheid voor Airsoft ondernemingen om een Sponsor of partnerschapsovereenkomst met aan te gaan.

Airsoft-markt.nl behoudt zich het recht voor om bij het economisch niet voort kunnen zetten van de bedrijfsvoering, gebrek aan animo of om andere voor Airsoft-markt.nl moverende redenen de overeenkomsten te allen tijde te ontbinden. Of de delen van of de het gehele platform/website off-line te halen.

 

7.1. Rechten toe kennen.

Airsoft-markt.nl is een platform welke de intentie heeft een bijdrage te leveren aan de Nederlandse airsoft sport. Airsoft-markt.nl zal dan ook nimmer een exclusief recht toe kennen aan een partner of sponsor van de website of het platform van Airsoft-markt.nl.

 

7.1.2. Extra diensten.

Airsoft-markt.nl kan wel in samenspraak met een sponsor of partner met aangepaste afspraken een extra dienst of handeling aanbieden en/of uitvoeren in het voordeel van een sponsor of partner.

 

7.2. Afspraken en overeenkomsten.

Airsoft-markt.nl zal in de regel gestandaardiseerde afspraken maken de gelijk staan aan afspraken die met andere deelnemende partners of sponsoren zijn gemaakt. Echter kunnen er te alle tijden aangepaste en gepersonaliseerde afspraken gemaakt worden waar Airsoft-markt.nl vanuit handelingen of diensten verricht.

 

8.0. Aanbieden van nieuwe Airsoft apparaten/ airsoftreplica’s.

Airsoft-markt.nl zal nimmer eigenhandig zelf nieuwe Airsoft apparaten of airsoftreplica’s aanbieden. Dit recht is voorbehouden aan erkenningshouder’s.

8.1.0. Wel zal Airsoft-markt.nl door middel van het plaatsen van een advertentie, foto of hyperlink van een airsoftapparaat/airsoftreplica een verwijzing naar de website van een partner of sponsor welke de status van erkenningshouder heeft kunnen plaatsen. Echter zijn kan Airsoft-markt.nl nimmer juridisch of strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van de webpagina van een partner of sponsor en de beleidsvoering hier van. Echter zal Airsoft-markt.nl zich zo goed als mogelijk zich op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen en bij vermoedens van onjuist handelen. Mogelijke acties ondernemen zoals omschreven in/vanaf sectie 6.1.

 

9.0 Airsoft-markt.nl intentie en beleidsvoering.

Airsoft-markt.nl heeft de intentie om op basis van adverteren voor sponsoren, partners als tevens het bij elkaar brengen van personen een platfom/community aan te bieden waar alle deelnemers op een veilige en volgens de wet juiste wijze samen kunnen worden gebracht.

Onverminderd kan Airsoft-markt.nl nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor het vermeend of plegen van strafbare feiten gepleegd door derden.

9.1. Transparantie en juridisch juist handelen.

Airsoft-markt.nl/ zal continue trachten om nimmer mogelijk onjuiste handelingen of vanuit Nederland (straf)recht verboden handelingen te verrichten/uit te voeren. Airsoft-markt.nl zal dan ook indien nodig op bepaalde vlakken informatie of goedkeuring te verkrijgen door contact op te nemen met de daarvoor aangewezen instantie(s).

9.2. Melden/doorgeven van.

In dien u van mening bent dat Airsoft-markt.nl of op de daar aan gelieerde pagina’s onjuiste handelingen plaatsvinden, of u twijfelt over de juistheid van een aan Airsoft-markt.nl toe te kennen post stuk, sectie, advertentie of in welke andere hoedanigheid dan ook. Willen wij u met nadruk verzoeken dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken middels info @ airsoft-markt.nl of de beschikbare andere contact opties met daarin de een duidelijke vermelding van het feit met daarbij in het onderwerp de vermelding SPOED.

 
9.3.Deze algemene voorwaarden.

Zijn opgesteld ter uitsluiting van wettelijk verbodenhandelingen, maatschappelijk ongewenste handelingen en/of uitingen.

Het bevorderlijke van de Airsoftsport en community binnen Nederland.

Eventuele fouten en onjuistheden zijn dan ook nooit met opzet geplaatst.

Onverminderd kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment zonder hier uitdrukkelijk melding van te maken aangepast worden.

9.3.1 Elke bezoeker van Airsoft-markt.nl en de daaraan gelieerde pagina’s worden geacht op zich zelf op de hoogte te stellen en te houden van de van kracht zijnde algemene voorwaarden.

 9.3.2 Indien u op enige wijze naar de mening van Airsoft-markt.nl in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden of de beleidsregels van Airsoft-markt.nl onverminderd het recht van Airsoft-markt.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Airsoft-markt.nl kan onder meer één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing).

 

10.0. Bevriende airsoft teams.

Wij bieden in het kader van het vergroten van de community en het bij elkaar brengen van individuen en partijen airsoft-teams de gelegenheid om zich aan te melden als bevriend team van de website van Airsoft-markt.nl, Echter zal alleen Airsoft-markt.nl toegang hebben tot het maken/aanpassen van de pagina’s. Dit mede om te voorkomen dat er mogelijk verkeerde of stukken die in strijd zijn met de wet onverhoopt geplaatst kunnen worden. Mede op die manier proberen wij onze leden te beschermen. Alle aanpassingen worden door gegeven en door Airsoft-markt.nl wel of al dan niet geplaatst.

 

10.1. Leden profiel pagina’s.

Airsoft-markt.nl hanteert hierbij de het zelfde principe als zoals omschreven bij sectie 10.0.

 

11.0. Evenementen pagina.

Airsoft-markt.nl bied op deze pagina de gelegenheid aan individuen, aangesloten partners, team en de mogelijkheid om eigen evenementen aan te kondigen. Let hierbij op het feit dat dit niet gekoppeld is aan de evenementen pagina van de NABV. Indien er dan ook geen NABV Event is aangemaakt. Dient dit te allen tijde door de persoon gedaan te worden die het evenement aankondigt. Indien er onverhoopt een niet geregistreerd evenement plaatsvindt kan middels door deze clausule Airsoft-markt.nl nimmer juridisch of op een elk andere manier aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet illegaal organiseren van een event.

 

11.1. Airsoft-markt.nl verwacht dat de deelnemers of organisatoren op de hoogte zijn van de wet en regelgeving omtrent airsoft gerelateerde evenementen inclusief alle aspecten die daar bij komen kijken. Zoals:

-Het vervoeren van de Airsoft apparaten.

-Het tijdig aanmelden van een open of Privé Event op de website van de NABV.

-En alle overige eisen welke de NABV heeft vastgesteld aan het organiseren van evenementen. Voor de uitgebreide informatie bekijk de website van de NABV, www.nabv.nl.

 

12.0 Mogelijkheid tot het laten vervaardigen van 3D prints/modellen

Het is te allen tijde verboden om handelingen te verrichten die in strijd zijn met de WWM om gebruik van de mogelijkheid om 3D prints te laten vervaardigen door Airsoft-markt.nl.

 

12.1.Airsoft-markt.nl voert na de aanvraag een onderzoek uit naar het aangeleverde bestand. Echter kan Airsoft-markt.nl nimmer aansprakelijk gesteld worden voor illegale handelingen of het vervaardigen van verboden artikelen door derden aan de hand van de door Airsoft-markt.nl 3D prints.

 

 

Versie 1.4 08-07-2024

❌Disclaimer

Op het gebruik van deze website (Airsoft-markt.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Airsoft-markt.nl streeft ernaar op deze website en aanverwante artikelen altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Airsoft-markt.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website en aanverwante artikelen is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Airsoft-markt.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Airsoft-markt.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Airsoft-markt.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Airsoft-markt.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Airsoft-markt.nl en personen welke aantoonbaar publiceren voor Airsoft-markt.nl hebben geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.Airsoft-markt.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen vanAirsoft-markt.nl en personen welke aantoonbaar publiceren voor Airsoft-markt.nl worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonderAirsoft-markt.nl daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Aansprakelijkheid

Airsoft-markt.nl en personen welke aantoonbaar publiceren voor Airsoft-markt.nl kunnen nooit aansprakelijkheid gehouden worden bij onjuiste plaatsingen waarvan de oorsprong ligt bij misbruik of moedwillig onjuist verstrekte informatie van of verstrekt door derden. Airsoft-markt.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade of illegale handelingen die voortvloeien uit misbruik of moedwillig onjuist verstrekte informatie van of verstrekt door derden.