📢update: skirms mogen gewoon gehouden worden bij ACS. NABV verspreid nepnieuws?

Het is misschien wat overdreven maar op de site van de NABV(NABV.nl) staat recentelijk dat het
strafbaar is om te airsoften op een locatie zonder licentie terwijl dit niet juist is.

 

Daarom leg ik aan de hand van de huidige wet en regelgeving je het volgende graag uit.
En volgt voor de snelle lezers een korte samenvatting.

Om met een airsoft apparaat te spelen moet je dus lid zijn van een door de minister erkende
vereniging(lees momenteel alleen de NABV), of daarbij een introducé/aspirant of bewijs van
deelname van hebben. Of volgens artikel 13 van de WWM mag de korpschef dit ook geven als
uitvoerend orgaan namens de minister.

Vervoer:
Om te spelen bij een erkenningshouder zoals ACS mag je als NABV lid gewoon van/naar skirms van hun rijden. Hier is geen toestemming van een erkende vereniging voor nodig. Het zelfde als je bij de lokale schietbaan wil gaan schieten. Dit staat in RWM art 17 a.
Spelen:
In de RWM staat hier niks over. Maar in de CWM staat dat dit alleen mag op plekken welke zijn aangewezen door een door de minister erkende vereniging. Maar in het slotstuk wordt hier ook toestemming gegeven aan de korpschef om verenigingen hiervoor toestemming te geven. Aangezien ACS ook ACA vereniging is kan de korpschef hier ook toestemming voor geven. Wat de korpschef ook gedaan heeft.
Het is dus voor NABV leden toegestaan om te Airsoften bij ACS!🟢

 

Hier vat ik het geheel kort samen. Indien je de gehele kwestie wilt begrijpen staat de volledige uitleg er onder.

 

In de samenvatting staat het volgende:
“NABV ontvangt de afgelopen weken geregeld vragen of airsoften bij sportaanbieders zonder relatie met de NABV mag. Graag verduidelijkt de NABV deze kwestie. Het is verboden om naar een event te gaan dat niet op de website van de NABV staat aangemeld. Je riskeert hiermee een boete en een strafblad.”
Om dit goed uit te leggen zullen er verwijzingen zijn naar de wetstekst. Hierbij zullen ook stukken uit deze delen van de wet geciteerd worden. Dit kan het mogelijk langdradig maken. Maar om een goed en duidelijk beeld te geven zijn dit belangrijke stukken. Onderaan vind u de samenvatting van het geheel.

Update:

Vandaag heeft ACS zoals afgesproken de korpschef ontvangen.

Echter werd onze post door de NABV als foutieve informatie gezien.

Maar de kogel is door de kerk.

 

Conclussie je mag er gewoon gaan skirmen!👍🏼
In tegenstelling tot het bericht

Zou de post van de NABV dan geen specifieke betrekking hebben gehad tof ACS Munnikenzeijl.

Uitleg:


Als we kijken naar de wet staat airsoft dan staat deze twee keer genoemd in de WWM(Wet Wapens
en Munitie).
In WWM art 1 staat (https://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/2019-10-11/#Paragraaf1_Artikel1):
1 In deze regeling wordt verstaan onder:
a.de wet: de Wet wapens en munitie;
b.de Minister: de minister van Justitie en Veiligheid;
c.de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
d.jachtakte: een jachtakte als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
natuurbescherming, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;
e.de bedrijfsruimte van de erkende: de ruimte waarin de erkende de handelingen, waarop
zijn erkenning betrekking heeft, verricht of doet verrichten;
f.buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in
artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
g.schietvereniging: de vereniging die blijkens de in een notariële akte opgenomen statuten
tot doel heeft haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen;
h.airsoftapparaat: lucht-, gas-, of veerdrukwapen met een maximum schotkracht van 3,5
joules, welk wapen voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis
toont met vuurwapens;
i.airsoftvereniging: de vereniging die blijkens de in een notariële akte opgenomen statuten
tot doel heeft haar leden de gelegenheid te bieden de airsoftsport te beoefenen;
j.de kleine erkenninghouder: de beheerder van een erkenning voor een bedrijf als bedoeld in
artikel 10 van deze regeling, die met het oog op de aard van zijn werkzaamheden niet met
gunstig gevolg het verplichte examen, bedoeld in artikel 9 van deze regeling, hoeft te hebben
afgelegd.
2 Overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als in de wet.
In WWM art 13 staat(https://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/2019-10-
11/#Paragraaf8_Artikel13):

1 Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden
te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen
binnenkomen of te doen uitgaan.
2 Onze Minister kan, onverminderd artikel 9, ontheffing verlenen van een of meer verboden
genoemd in het eerste lid, met het oog op:
a.gebruik door de krijgsmacht, de politie en de overige openbare dienst;
b.onderwijs ten behoeve van de krijgsmacht, de politie en de overige openbare dienst;
c.doorvoer van wapens of munitie.
3 Op een ontheffing met het oog op doorvoer is artikel 20, tweede en derde lid, van
overeenkomstige toepassing.
4 Het eerste lid is niet van toepassing op het doen uitgaan van een wapen van categorie I,
indien op basis van artikel 6 van het Besluit strategische goederen geen vergunning voor het
uitvoeren van militaire goederen uit Nederland is vereist.
5 Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf
4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op een verzoek tot
ontheffing.
Hier is vooral lid 1 en 2 van toepassing, De ontheffing kan gegeven worden door dienst Justis welke in
dienst van de minister werkt maar ook de korpschef welke namens de minister ontheffingen en
verloven mag afgeven.
Maar wel in de RWM(Regeling wapens en Munitie en de CWM(Circulaire Wapens en Munitie.
In de RWM staat airsoft vernoemd in artikel 17a t/m h.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/2019-10-11/0#Paragraaf9a

 

Art 17a:
1. Van het verbod in artikel 13, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het
overdragen, voorhanden hebben en vervoeren van airsoftapparaten voor de beoefening van
de airsoftsport in verenigingsverband aan personen die ten minste de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt en door middel van een bewijs van lidmaatschap kunnen aantonen lid te
zijn van een door de Minister erkende airsoftvereniging.
2. De vrijstelling ingevolge het eerste lid geldt voor het vervoeren slechts langs de weg en het
tijdsbestek welke redelijkerwijs voor het vervoer zijn geboden voor:
a.het vervoeren tussen de woning en de schietbaan;
b.het vervoeren tussen de woning en door de airsoftvereniging, bedoeld in het eerste lid,
aangewezen bijeenkomsten en beurzen in het kader van de airsoftsport of voor de
airsoftsport te gebruiken wedstrijdterreinen;
c.het vervoeren tussen de woning en de erkende wapenhandelaar;
d.het vervoeren van en naar de landsgrens teneinde een airsoftapparaat te doen
binnenkomen of uitgaan.

Hier in staat bij lid 1 dus dat je airsoft apparaten mag vervoeren/hebben/overdragen als je lid bent
van een door de minister erkende vereniging. Dit is momenteel alleen de NABV.

Bij lid 2 staat dat je over de meest logische route je airsoft apparaat mag vervoeren:
-a. van/naar schietbaan (Deze hoeft NIET KNSA of NABV aangesloten te zijn)
-b. van/naar bijeenkomsten/beurzen aangewezen door de erkende airsoft vereniging(lees: NABV).
Dit zijn dus events bij organisatoren welke aangesloten zijn bij de NABV maar ook de NAC en
aangemelde privé events.
-c. van/naar erkende wapenhandelaar. Een erkende wapenhandelaar mag (airsoft) wapens verkopen.
Zoals bijvoorbeeld Krale, maar ook Critical Hit en ACS zijn erkende wapenhandelaar
-d. van/naar de landsgrens. Dus als je in belgië(of ander buitenland) gaat spelen/hebt gespeeld. Of
dat je daar heen gaat/vandaan komt met een airsoft apparaat voor bijvoorbeeld aan/ver-koop

Art 17 b. Lid 1 gaat over de ontheffing om te mogen spelen. Dat de speler aspirant
lid/voorlopig lid moet zijn van een erkende vereniging(momenteel alleen de NABV), of een
introducé zijn van een erkende vereniging.
In lid 2 gaat het over dat een erkende verenigingslid zijn/haar airsoft apparaat mag
overdragen aan een introducé of aspirant lid.
Art 17 c. Dit lid gaat over de plaatsen waar je met een airsoft apparaat mag komen. Dit zijn
op publieke plaatsen m.u.v. de openbare weg. Dit mag als je lid bent van een erkende
vereniging (momenteel alleen de NABV) of van die vereniging aspirant lid bent of introducé.
Indien een erkende vereniging een georganiseerd event wilt houden moet dit met
toestemming van de korpschef.
Dit alles tijdens het moment dat het event plaatst vind op en nabij een event plaatsvind.
Art 17 d. Wordt er vrijstelling gegeven aan erkenningshouder voor het in/uitvoeren,
vervaardigen, transformeren, voor derden herstellen, overdragen, voor handen hebben van
airsoft apparaten.
Art 17 e. Is het stuk dat buitenlandse spelers toestemming geeft om in Nederland te kunnen
spelen met de uitnodiging van een erkende vereniging. Dit mag van 2 dagen voor tot 2 dagen
na het evenement.
Art 17 f. Een vrijstelling voor vervoersbedrijven om airsoft apparaten te mogen vervoeren.
Art 17 g. Personen die in dienst zijn van een erkenningshouder mogen airsoft apparaten
vervoeren.
Art 17 h. Een ontheffing voor bedrijven met een kleine erkenning (bijvoorbeeld paintball
centra) om airsoft apparaten te blauwdrukken, te graveren, dan wel aan een andere
oppervlakte behandeling te onderwerpen.
De artikelen 17 b t/h zijn niet direct belangrijk, maar wel handig om te weten en bij te vermelden.
Vooral ook met het oog op buitenlandse spelers.
Als we kijken naar de CWM dan staat in Bijzonder deel B art 2.9.1 een heel stuk over airsoft.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-
01#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.9

 

De CWM weergeeft in artikel 2.9.1 dat een airsoft vereniging alleen maar een notariële akte hoeft te
hebben.
Onder een airsoft sportvereniging wordt verstaan: de vereniging die blijkens de in een
notariële akte opgenomen statuten tot doel heeft haar leden in de gelegenheid te stellen om
sportactiviteiten met behulp van een of meer airsoftapparaten te beoefenen (artikel 1,

eerste lid, aanhef en onder h en i, RWM). Alleen leden van de op grond van artikel 17a,
eerste lid, RWM aangewezen vereniging(en) komen in aanmerking voor de in dit lid
genoemde vrijstelling.
Wanneer de airsoft ook een erkende vereniging wil zijn dan staat in lid 1 t/m 6 de regels waar een
airsoft vereniging aan moet voldoen.
Het aparte hier in is dat de rechters in Nederland al eerder hebben aangegeven dat de minister geen
eisen mag stellen aan een vereniging. Lid 1 t/m 6 zijn daarom eigenlijk in strijd met de rechtspraak.
CWM art 2.9.2 is een verwijzing naar de RWM welke het mogelijk maakt voor buitenlandse spelers
om in Nederland te spelen.
In CWM art 2.9.3 staat dat alleen erkenningshouders mogen handelen in airsoft apparaten.
En CWM art 2.9.4 staat hoe je airsoft apparaten moet opslaan tijdens vervoer en hoe je reis met
vervoer moet zijn. Daarnaast staat er ook dat ze gehouden moeten worden op het adres van een lid
van een door de minister erkende vereniging. En gedragen mogen worden op plaatsen welke door de
erkende vereniging zijn aangewezen. Maar ook door de korpschef aangewezen plekken:
Het dragen van airsoftapparaten op voor het publiek toegankelijk plaatsen, is slechts
toegestaan indien de verantwoordelijke korpschef schriftelijk toestemming heeft verleend
aan betreffende vereniging om de wedstrijd/het evenement/de bijeenkomst te houden, met
uitzondering van de openbare weg.